Ciri – ciri ahlus sunnah

Bagian 1

1. Kembali pada quran dan sunnah yg sahih dalam segala hal baik dalam akidah,muamalah,ibadah, siyasah, dll. Sesuai pemahaman sahabat.
2. Menjadikan qur`an dan sunnah dan pemahaman sahabat sebagai rujukan tatkala berselisih.
3. Tidak mengajak kepada kelompok,partai,sekte dan jamaah apapun juga kecuali mengacu kepada jamaah sahabat yang ijma mereka maksum dari kesalahan.
4.tidak menjadikan vigur yang utuh di ikuti dalam segala hal kecuali hanya pada sosok Rasulullah semata.
5.menolak segala sesuatu berupa rasio,perasaan,adat istiadat, keinginan orang banyak yg menyelisihi quran dan sunnah sahihah. 

Bagian 2

6. Ahlus Sunnah senantiasa memperjuangkan tauhid dengan segala cabangnya,memerangi kesyirikan dengan segala cabangya.
7. Ahlus Sunnah menjadikan Tauhid sebagai landasan dakwah dan prioritas utama sebelum dakwah kepada hal2 lainnya.
8. Ahlus Sunnah meyakini segala bentuk dakwah yang mengabaikan nilai2 tauhid adalah dakwah yang menyimpang dan tidak akan pernah berhasil mengembalikan kejayaan ummat.
9. Ahlus Sunnah meyakini rukun iman yang enam dan mengamalkan rukun Islam yang lima dan berupaya mencapai derajat ihsan dalam segala sesuatu.
10. Sumber rujukan Ahlus Sunnah dalam memahami Akidah adalah Quran dan Sunnah sahihah sebagaimana yg dipahami generasi salaf.Bagian 3

11. Mereka tidak di ikat dengan simbol tertentu, berupa pakaian, atribut, profesi dst…mereka hanya di ikat dengan pemahaman generasi terbaik ummat ini.
12. Mereka meyakini sebaik-baik generasi umat Islam adalah para Sahabat kemudian generasi tabi’in dan tabi’ tabi’in.kepada merekalah seharusnya ummat ini mengacu.
13. Apapun cara beragama berupa perkataan,perbuatan dan i’tikad yang tidak pernah ada di masa generasi terbaik ummat dan baru diadakan sekarang.maka hakikatnya perkara tersebut bukanlah agama,sekalipun banyak yang meyakininya dan mengamalkannya.
14. Mereka meyakini keutamaan para sahabat Nabi dan tidak pernah mencela salah seorangpun dari mereka,baik yang terlibat dalam peperangan antara mereka maupun yang tidak terlibat.mereka meyakini seluruh sahabat adalah adik dan terpercaya.
15. Mereka meyakini manusia yang paling mulia setelah para Nabi adalah Abu bakar,kemudian Umar, kemudian Utsman,kemudian Ali.setelah itu para sahabat yang 6 yang dijamin masuk surga dalamn 1 hadis Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf,a-Zubair bin al -Awwam,Thalhah bin Ubaidillah,Sa’ad bin Abi Waqqash,Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dan Said bin Zaid.